Vadovų funkcijos

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jūratės Bakasėnaitės funkcijos

1. Organizuoti I–IV gimnazijos klasių ugdymo plano ir programų vykdymą, parengti gimnazijos klasių ugdymo planą2. Organizuoti ir prižiūrėti kuruojamų metodinių grupių (gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų) ir joms priklausančių pedagogų darbą. Stebėti, vertinti ir analizuoti jų darbą, teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.3. Sistemingai vykdyti I–IV gimnazijos klasių pedagoginio proceso priežiūrą mokykloje.

4. Kontroliuoti I–IV gimnazijos klasių pagrindinių dokumentų (klasių dienynų, mokinių asmens bylų) tvarkymą.5. Tvarkyti I–IV gimnazijos klasių komplektavimą ir mokinių sąrašus, stebėti ir vertinti I–IV gimnazijos klasių mokinių pamokinį ugdymą. Analizuoti ugdymo proceso kokybę, reikalui esant koreguoti bendrojo ir papildomojo ugdymo dermę, stebėti Mokytojų tarybos nutarimų vykdymą.

6. Prižiūrėti ir analizuoti I–IV gimnazijos klasių vadovų darbą, veiklos efektyvumą ir kokybę, inicijuoti mokytojų ir klasių vadovų sociokultūrinį bendradarbiavimą.

7. Rengti statistines I–IV gimnazijos klasių (mokinių pažangumo, lankomumo, olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatų) ataskaitas.

8. Koordinuoti Profesinio informavimo ir konsultavimo grupės veiklos programos vykdymą, organizuoti socialinių partnerių paiešką.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Andriaus Kniškos funkcijos

9. Organizuoti 7–8 klasių ugdymo plano ir programų vykdymą.10. Organizuoti ir prižiūrėti kuruojamos metodinės grupės (kūno kultūros) ir jai priklausančių pedagogų darbą. Stebėti, vertinti ir analizuoti jų darbą, teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.11. Sistemingai vykdyti 7–8 klasių pedagoginio proceso priežiūrą mokykloje.

12. Kontroliuoti 7–8 klasių pagrindinių dokumentų (mokinių asmens bylų) tvarkymą.

13. Tvarkyti 7–8 klasių komplektavimą ir mokinių sąrašus, stebėti ir vertinti 7–8 klasių mokinių pamokinį ugdymą. Analizuoti ugdymo proceso kokybę, reikalui esant koreguoti bendrojo ir papildomojo ugdymo dermę, stebėti Mokytojų tarybos nutarimų vykdymą.14. Prižiūrėti ir analizuoti 7–8 klasių vadovų darbą, veiklos efektyvumą ir kokybę, inicijuoti mokytojų, soc. pedagogo, psichologo ir klasių vadovų sociokultūrinį bendradarbiavimą.

15. Rengti statistines 7–8 klasių (mokinių pažangumo, lankomumo, olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatų) ataskaitas.

16. Organizuoti ir vykdyti pagrindinės mokyklos pasiekimų patikrinimus, tvarkyti dokumentaciją, organizuoti mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą.

17. Organizuoti brandos egzaminus. Tvarkyti egzaminų dokumentaciją, bendradarbiauti su Nacionaliniu egzaminų centru, tvarkyti gimnazijos abiturientų duomenis NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, organizuoti brandos atestatų išdavimą.

18. Vadovauti Brandos atestatų ir pagrindinės mokyklos pažymėjimų įrašų teisingumui patikrinti komisijai.

19. Vykdyti išsilavinimo dokumentų apskaitą (apskaitos knygos, blankų panaudojimo ataskaitos).

20. Rengti statistines ataskaitas, tvarkyti Mokytojų duomenų bazę, pedagogų atestaciją.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aldonos Šilerienės funkcijos

21. Organizuoti 1–6 klasių ugdymo plano ir programų vykdymą, parengti 1–4 klasių ugdymo planą, sudaryti kiekvienam mokiniui sąlygas rinktis papildomojo ugdymo kryptis ir formas.22. Organizuoti ir prižiūrėti savo kuruojamų metodinių grupių (pradinių klasių, menų, technologijų) ir joms priklausančių pedagogų darbą. Stebėti, vertinti ir analizuoti jų darbą, teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.23. Kuruoti pailgintos dienos grupes ir jų mokytojas, dirbančias pagal laisvojo mokytojo licenciją.

24. Sistemingai vykdyti 1–6 klasių pedagoginio proceso priežiūrą mokykloje.25. Kontroliuoti 1–6 klasių pagrindinių dokumentų (mokinių asmens bylų) tvarkymą.

26. Prižiūrėti ir analizuoti 1–6 klasių vadovų darbą, veiklos efektyvumą ir kokybę, inicijuoti mokytojų, soc. pedagogo, psichologo ir klasių vadovų sociokultūrinį bendradarbiavimą.

27. Rengti statistines 1–6 klasių (mokinių pažangumo, lankomumo, olimpiadų, konkursų ir varžybų rezultatų) ataskaitas.

28. Organizuoti pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimą, tvarkyti dokumentaciją.

29. Vadovauti Specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, dalyvauti Specialiojo ugdymo komisijos veikloje. Atlikti šios veiklos kokybinę kontrolę.

30. Rūpintis 1–12 klasių mokinių nemokamu maitinimu, organizuoti pašalpų bei paramos paskirstymą (papildoma funkcija).

31. Koordinuoti ir administruoti bibliotekos darbuotojų darbą, analizuoti veiklos efektyvumą, teikti siūlymus.

32. Pildyti mokytojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, koordinuoti mokinių mokymąsi namuose, kontroliuoti apskaitą.

33. Sudaryti 1–4 klasių pamokų ir popamokinės veiklos tvarkaraštį ir atlikti jame pakeitimus.

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Almos Mikailionienės funkcijos

34. Dalyvauti rengiant ir vykdant mokyklos strateginį ir metinį veiklos planus, projektus, programas.
Teikti Mokyklos tarybai tvirtinti gimnazijos veiklos programą.35. Vadovaujantis ŠMM patvirtintu pavyzdiniu ugdymo planu (ugdymo programa), parengti gimnazijos ugdymo plano projektą, teikti jį tvirtinti Mokyklos tarybai.36. Organizuoti ir prižiūrėti savo kuruojamų metodinių grupių (lietuvių kalbos, užsienio kalbų, socialinių mokslų) ir joms priklausančių pedagogų darbą. Stebėti, vertinti ir analizuoti jų darbą, teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.37. Parengti civilinės bei priešgaisrinės saugos ekstremalioms situacijoms planą, vykdyti saugaus eismo, žmogaus saugos mokymo programų vykdymo kontrolę.38. Koordinuoti mokinių mokymosi krūvių įgyvendinimą, analizuoti jo efektyvumą.

39. Rūpintis mokyklos kalbos kultūra, informacinių stendų skelbiamo turinio kokybe.

40. Prižiūrėti ir vertinti Pagalbos mokiniui darbo grupės veiklą, socializacijos programos įgyvendinimą ir efektyvumą.

41. Koordinuoti teisės pažeidimų, tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos darbą, teikti ataskaitas, tirti veiklos efektyvumą.

42. Inicijuoti mokytojų, auklėtojų, socialinės pedagogės, psichologės bei logopedės efektyvų bendradarbiavimą.

43. Koordinuoti gimnazijos kokybės tobulinimo programos įgyvendinimą, mokslo metų pabaigoje pristatyti bendruomenei.

44. Rūpintis savalaikės ir kokybiškos viešosios informacijos pateikimu.

Direktoriaus pavaduotojos neformaliajam ugdymui Eglės Špejeraitės funkcijos

45. Organizuoti, prižiūrėti popamokinės veiklos efektyvumą ir kokybę, stebėti, vertinti, analizuoti jų pedagoginę ir metodinę veiklą ir teikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.46. Telkti popamokinės veiklos dalykų mokytojus mokyklos politikai, apibrėžtiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.47. Skirstyti pedagogų darbo krūvį ir sudaryti neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

48. Vertinti neformaliojo ugdymo programas ir ugdymo rezultatus, tvarkyti dokumentaciją, vesti mokinių užimtumo menine, sportine ir kt. veikla mokykloje ir mieste apskaitą.49. Kontroliuoti neformaliojo ugdymo praktikumus ir dienynų tvarkymą.

50. Planuoti, organizuoti tradicinius ir metinės veiklos programoje numatytus mokyklinius bei bendramokyklius renginius, mokinių laisvalaikį, vykdyti jų priežiūrą ir kontrolę. Apie popamokinę veiklą informuoti mokinius ir tėvus.
51. Koordinuoti aktų ir teatro salių užimtumą.

52. Paruošti informaciją viešam skelbimui apie popamokinę veiklą.

53. Rūpintis mokyklos renginių kokybe, švenčių ir renginių aprūpinimu, apsauga.

54. Talkinti klasių vadovams ir dalykų mokytojams organizuojant renginius, teikti išvadas bei siūlymus jiems tobulinti.

55. Koordinuoti klasės vadovų popamokinės veiklos organizavimo klausimus (vakarėliai, išvykos, ekskursijos).

Direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Jolitos Rainienės funkcijos

56. Instruktuoti ir kontroliuoti, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės ir žmonių saugos, elektrosaugos reikalavimų.57. Nuolat vykdyti gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.58. Rūpintis apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus.

59. Dalyvauti sudarant gimnazijos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas.60. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą.

61. Organizuoti gimnazijos aprūpinimą baldais, inventoriumi, orgtechnika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą.

62. Organizuoti gimnazijos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis. Tinkamai įrengti patalpas.

63. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą mokyklos patalpose ir teritorijoje.

64. Organizuoti gimnazijoje pavedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą.

65. Kontroliuoti gimnazijos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą
eksploataciją, koordinuoti patalpų nuomos sutarčių pasirašymą.

66. Organizuoti viešųjų pirkimų konkursus, vadovauti viešųjų pirkimų komisijos darbui.

67. Tvarkyti prekių – materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengti ir teikti prekines – pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius.
68. Nuolat tikrinti, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose.

69. Rūpintis mokymo materialinės bazės turtinimu, renovacija, ieškoti rėmėjų materialinei bazei stiprinti.

70. Vykdyti energetinių resursų taupų naudojimą, apskaitą.

Comments are closed.