DĖL MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS

Prašome susipažinti su:
1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-308 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30333564

2. Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu
https://vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30333565&KlasId=42

Informuojame, kad iki 2020 m. birželio 23 d. (2019–2020 m. m.) lieka galioti Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-95 (Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-148 redakcija)
Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą (toliau Aprašas), patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-308, Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl lankomumo prevencijos priemonių“ 2019–2020 m. m. II pusmetį įsigalioja šie Aprašo punktai:
„9.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, mokyklos nustatyta tvarka informuoja klasės vadovą, kai mokinys praleidžia pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių;
9.4. klasės vadovas, negavęs informacijos apie mokinio neatvykimą į ugdymo įstaigą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina neatvykimo priežastis;
9.5. mokinio, nedalyvavusio ugdymo procese, atvykus į ugdymo įstaigą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) įstaigos nustatyta tvarka privalo klasės vadovui pateikti praleistas pamokas pateisinantį pranešimą (forma pridedama). Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau nei 7 darbo dienas tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su praleistas pamokas pateisinančiu pranešimu klasės vadovui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus (išrašas iš www.esveikata.lt) ir nurodo gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio;“

Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Gabijos gimnazijos praleistų pamokų teisinimo lapas lieka galioti, išskyrus atvejį, apibrėžtą Aprašo 9.5. punkte – tuo atveju pristatomas tėvų (globėjų, rūpintojų) Pranešimas apie mokinio nedalyvavimą ugdymo procese (forma pridedama).

Prašome mokinius, grįžusius po ligos, pranešti fizinio ugdymo mokytojui apie gydytojo rekomendacijas dėl atleidimo nuo fizinio krūvio ugdymo pamokose.

 

PRANEŠIMAS APIE MOKINIO NEDALYVAVIMĄ UGDYMO PROCESE (dokumento forma)