Logopedas

Logopedo  pagalbos paskirtis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo  veiklos turinys: 
1. Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
2. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų,
3. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
4. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
5. Šalina mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
7. Konsultuoja mokytojus, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
8. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

Logopedas dirba 23 valandas per savaitę, iš jų 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti; pasirengti specialiosioms pratyboms vesti; kalbos ugdymo programoms rengti; pagalbai mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais; darbui vaiko gerovės komisijoje; mokyklos veiklai įsivertinti ir kt.). (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-657.)

Darbo laikas
126 kab.

Logopedė
KSENJA URBANAVIČIENĖ

Ksenja.Urbanaviciene@gabijos.vilnius.lm.lt

Pirmadienis 9.00–16.00 12.30-13.00
Antradienis 9.00–16.30 12.30-13.00
Trečiadienis 9.00–16.30 12.30-13.00
Ketvirtadienis 9.00–16.30 12.30-13.00
Penktadienis 9.00–16.30 12.30-13.00