Socialiniai pedagogai

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:
– mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
– mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
– mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų;
– mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

Gimnazijos socialinis pedagogas skiria pusę savo darbo laiko (18 val.) tiesioginiams ryšiams su socialinės pedagoginės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku (18 val.) skiria kitų specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacijoms, profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos rinkimui ir sisteminimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui. (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950.

DARBO LAIKAS

1–7 klasių vyresnioji socialinė pedagogė
JOLITA DVELIENĖ

 

Jolita.Dveliene@gabijos.vilnius.lm.lt

8, I–IV gimnazijos klasių psichologė

RŪTA MICKUVIENĖ

 

Ruta.Mickuviene@gabijos.vilnius.lm.lt

161 kb. 161 kb.
 Pietų pertrauka Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30–14.00 12.00-12.30 Pirmadienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Antradienis 7.30–15.00 12.00-12.30 Antradienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Trečiadienis 7.30–17.30 14.00-14.30 Trečiadienis 7.30–16.30 12.00–12.30
Ketvirtadienis 7.30–17.30 12.00-12.30 Ketvirtadienis 7.30–16.00 12.00–12.30
Penktadienis 8.00–16.00 12.00-12.30 Penktadienis 7.30–15.00 12.00–12.30