Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsidėmėti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus.
4. Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai ją skiria Vaiko gerovės komisija ar Viliaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

Gimnazijos specialusis pedagogas skiria 18 valandų per savaitę tiesioginiam darbui su mokiniais (tiria ir vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, veda specialiąsias pratybas) ir 5 valandas per savaitę netiesioginiam darbui su mokiniais (planuoja darbus; ruošiasi specialiosioms pratyboms; padeda mokytojams rengiant individualizuotas ar pritaikant ugdymo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais ir kt.) (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-657).

Specialioji pedagogė JŪRATĖ VARNAITĖ

Jurate.Varnaite@gabijos.vilnius.lm.lt

 125 kb.
 
SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.45 – 15.15 11.40–12.10
Antradienis 7.45 – 14.30 11.40–12.10
Trečiadienis 8.45 – 15.15 11.40–12.10
Ketvirtadienis 7.45 – 14.30 11.40–12.10
Penktadienis 11.45 – 16.15 11.45–12.15

 

Pastaba: Kviečiame mokinių tėvelius specialiojo pedagogo konsultacijoms registruotis iš anksto per Tamo dienyną.