Metodinė taryba

Nomeda Zdanienė, metodinės tarybos koordinatorė

Vilija Rutkauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės koordinatorė

Jolanta Antanavičienė, užsienio kalbų metodinės grupės koordinatorė

Irma Zaveckaitė, tiksliųjų metodinės grupės koordinatorė

Raimundas Trinkūnas, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės koordinatorius

Loreta Rastenienė, gamtos mokslų metodinės grupės koordinatorė

Jurgita Plepytė, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės koordinatorė

Marytė Puzaitė, pedagoginių darbuotojų profesinės kvalifikacijos koordinatorė

 

 

METODINĖS TARYBOS  KOMPETENCIJA

 

  • Nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi poreikius.
  • Inicijuoti pedagogikos naujovių diegimą Gimnazijoje, vertingosios pedagoginės patirties sklaidą, metodinių grupių bendradarbiavimą.
  • Inicijuoti bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis.
  • Telkti mokytojų bendruomenę Gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Gimnazijos kultūrą.
  • Inicijuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas.
  • Teikti metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui – suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo bei gerinimo.