Metodinė taryba

Metodinės tarybos koordinatorė – Marytė Puzaitė, rusų kalbos mokytoja ekspertė

Metodinių grupių koordinatoriai:
Raimondas Dulinskas, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės koordinatorius
Romualda Pinkevičienė, kūno kultūros metodinės grupės koordinatorė
Jurgita Bendoravičienė, pradinės mokyklos metodinės grupės koordinatorė
Vilija Rutkauskienė, lietuvių kalbos metodinės grupės koordinatorė
Laura Stašauskienė, socialinių mokslų metodinės grupės koordinatorė
Loreta Rastenienė, gamtos mokslų metodinės grupės koordinatorė
Jolanta Antanavičienė, užsienio kalbų metodinės grupės koordinatorė
Laura Kaziliūnienė, menų ir technologijų metodinės grupės koordinatorė

 

Funkcijos:

  1. numato metodinės veiklos prioritetus mokslo metams;
  2. skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  3. konsultuoja mokytojus metodiniais klausimais;
  4. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  5. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, mokytojų mokymąsi mokykloje ir patirties sklaidą;
  6. palaiko ryšius su kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, koordinuoja mokytojų vykimą į kvalifikacijos tobulinimo kursus, veda apskaitą;
  7. vykdo direktoriaus įsakymu pavestus darbus ir funkcijas;
  8. atlieka einamaisiais mokslo metais vykdomo giliojo veiklos įsivertinimo srities analizę pagal grupės veiklą (tikslus, uždavinius, įgyvendinimo priemones) ir bendradarbiauja šiuo klausimu su veiklos įsivertinimo grupe.