Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 

Darbo laikas
116 kab.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

TAMARA ČIRKOVA

Pirmadienis 8.00–17.00 12.00–12.30
Antradienis 8.00–17.00 12.00–12.30
Trečiadienis 8.00–17.00 12.00–12.30
Ketvirtadienis 8.00–17.00 12.00–12.30
Penktadienis 8.00–17.00 12.00–12.30

 

Funkcijos:
1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
4. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
5. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
6. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
7. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
8. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
9. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
10. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
11. tikrinti mokinių asmens higieną;
12. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
13. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
14. konsultuoti maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
15. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams;
16. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Dokumentai, reglamentuojantys veiklą:
1. Vilniaus Gabijos gimnazijos (toliau Mokykla) mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
2. Vilniaus Gabijos gimnazijos (toliau Mokykla) darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos susirgimą tvarkos aprašas
3. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas
4. Vilniaus Gabijos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
5. ​Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
6. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKSMŲ MOKYKLOJE, ATLIEKANT APSIKRĖTIMO UTĖLĖMIS PATIKRINIMĄ, ALGORITMAS
7. GALVINES UTĖLES NAIKINANČIŲ PRIEMONIŲ ĮVERTINIMO ALGORITMAS
8. UTĖLĖTUMO PROFILAKTIKOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMO SCHEMA