Eksternams

Brandos egzaminai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.

 Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Kandidatas – mokinys, buvęs mokinys ir eksternas.

Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi savo nuožiūra.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2023–2024 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje.

Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-09-13 potvarkiu Nr. 955-890/23 „Dėl bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 2023–2024 mokslo metais skyrimo“ paskirtos šios bazinės mokyklos, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus: 

 • Vilniaus Radvilų gimnazija (Gelvonų g. 55, Vilnius, tel. (8 5) 240 5196, direktorė Egidija Nausėdienė).
 • Vilniaus Gabijos gimnazija (Pašilaičių g. 13, Vilnius, tel. (8 5) 270 3140, direktorė Vilija Klimavičienė).
 • Vilniaus Žvėryno gimnazija (Žalioji g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 275 1037, direktorė Žaneta Vaškevičienė).
 • Vilniaus Antakalnio gimnazija (Antakalnio g. 29, tel. (8 5) 234 1802, direktorė Anželika Keršinskienė).
 • Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija (Dūkštų g. 30, tel. (8 5) 240 0552, direktorė Asta Marinaitė).

Eksternai, nepateikę prašymo iki  2023 m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Prašymai pateikiami, priimami ir nagrinėjami Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Prašymas laikyti brandos egzaminus (eksternui) 2023–2024 m. m

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 • vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 • užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš nurodytų dokumentų:
 • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
 • užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 • kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (pateikęs prašymą, eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Gimnazijos rekvizitai:

Vilniaus Gabijos gimnazija, kodas 305607530,  Pašilaičių g. 13, LT 06107 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, Luminor banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite būtina nurodyti gimnazijos pavadinimą (Vilniaus Gabijos gimnazija) ir įmokos paskirtį – už egzaminus.

Kitų bazinių mokyklų rekvizitai.

_________________________________________________________________

Prašymas turi būti pasirašytas prašymą pateikusio asmens.

Esant įprastai situacijai, eksternų dokumentai teikiami:

Vilniaus Gabijos gimnazija, Pašilaičių g. 13.

Nustatytos formos prašymas ir  kiti dokumentai priimami gimnazijos raštinėje nuo 9.00 val. iki 15.00 val. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Prašymai priimami ir elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt.

Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą.

 __________________________________________