Dokumentų formos

1. Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

2. Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

3. Prašymas dėl I užsienio kalbos

4. Prašymas dėl II užsienio kalbos

5. Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo

6. Prašymas dėl mokomojo dalyko / kurso / modulio keitimo

7. Prašymas dėl pamokos(-ų) lankymo laisvu grafiku

8. Prašymas dėl spintelės daiktams laikyti

9. Prašymas dėl pažangos ir pasiekimų įvertinimo objektyvumo išnagrinėjimo

10. Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos teritorijos per individualaus tvarkaraščio laisvas pamokas

11. Prašymas dėl pasirenkamojo informacinių technologijų kurso pasirinkimo

12. Prašymas dėl dalyvavimo seminare / kursuose / konferencijoje

13. Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo

14. Individualus ugdymo plano III–IV gimnazijos klasei forma

15. Tėvų (globėjų, rūpintojų ) sutikimas dėl mokinio dalyvavimo turizmo renginyje

16. Informacinis pranešimas dėl išvykos su tėvais į pažintinę / poilsinę kelionę

17. Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų

18. Vėlavimų pateisinimo lapas

19. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas

20. Atsiskaitymo už vadovėlius forma

21. Pamokos plano forma

22. Modulio plano forma

23. Neformaliojo ugdymo plano forma

24. Ilgalaikio plano forma

25. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formos

26. Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo

27. Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis

28. Prašymas laikyti brandos egzaminus

29. Prašymas laikyti mokyklinius menų ir (ar) technologijų brandos egzaminus, ir (ar) atlikti brandos darbą

30. Patyčių atvejo aprašymo forma

31. Patyčių atvejo aprašymo forma

32. Individualaus plano (vidurinio ugdymo) forma