Dokumentų formos

1. Prašymas dėl priėmimo į 1 pradinės mokyklos klasę

2. Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (naujai atvykstantiems mokiniams)

3. Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

4. Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

5. Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo

6. Prašymas dėl I užsienio kalbos

7. Prašymas dėl II užsienio kalbos

8. Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo

9. Prašymas dėl mokomojo dalyko / kurso / modulio keitimo

10. Prašymas dėl pamokos(-ų) lankymo laisvu grafiku

11. Prašymas dėl spintelės daiktams laikyti

12. Prašymas dėl kūno kultūros mokymosi pasiekimų vertinimo

13. Prašymas dėl pažangos ir pasiekimų įvertinimo objektyvumo išnagrinėjimo

14. Prašymas dėl išleidimo iš gimnazijos teritorijos per individualaus tvarkaraščio laisvas pamokas

15. Prašymas dėl pasirenkamojo informacinių technologijų kurso pasirinkimo

16. Prašymas dėl dalyvavimo seminare / kursuose / konferencijoje

17. Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio pasirinkimo

18. Individualus ugdymo plano III–IV gimnazijos klasei forma

19. Tėvų (globėjų, rūpintojų ) sutikimas dėl mokinio dalyvavimo turizmo renginyje

20. Informacinis pranešimas dėl išvykos su tėvais į pažintinę / poilsinę kelionę

21. Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų

22. Vėlavimų pateisinimo lapas

23. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas

24. Atsiskaitymo už vadovėlius forma

25. Ilgalaikio, trumpalaikio ir pamokos planų formos

26. Ilgalaikių planų titulinis lapas

28. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formos

29. Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo

30. Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis

31. Prašymas laikyti brandos egzaminus

32. Prašymas laikyti mokyklinius menų ir (ar) technologijų brandos egzaminus, ir (ar) atlikti brandos darbą