Dorinis ugdymas

Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs 14 metų pats mokinys renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką: tikybą (tradicinės religinės bendrijos arba bendruomenės) arba etiką.

Dalyką mokinys renkasi / jam parenkamas dvejiems metams.

Prašymus dėl dorinio ugdymo pasirinkimo kitiems mokslo metams pateikti klasės auklėtojui iki birželio 1 d.

Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo.