TRIŠALIAI POKALBIAI. MOKINYS – TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) – MOKYTOJAS

Gimnazijoje nuotoliniu būdu organizuojami trišaliai pokalbiai.

Pokalbių tikslas – siekis geriau suprasti mokinio stiprybes ir galimybes augti, patirtus jausmus ir emocijas, išsiaiškinti lūkesčius, pamatyti perspektyvas ar sritis tobulinimui(si) aptariant individualią pažangą mokymosi / elgesio / lankomumo / vėlavimo klausimais.

Trišaliai pokalbiai rekomenduojami 2021-02-22–2021-02-26 nuotoliniu būdu (rekomenduojama naudotis dalyko meet nuorodą; vaikas prisijungia su tėvais).

Pokalbius inicijuoja tiek mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, tiek tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipdamiesi į jo vaiką mokantį mokytoją TAMO pranešimu.

Pokalbio trukmė – iki 15 min.