ĮTRAUKUSIS
UGDYMAS

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/12f3fd202cb711ecad73e69048767e8c

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos: http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf

Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus: https://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F1204_8a04917911df407d49d77b698b00047b.pdf

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Teminio išorinio vertinimo ataskaita: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/03/2021-m.-teminio-isorinio-vertinimo-ataskaita_22-3-3-GV_TA.pdf

 

Metodinė medžiaga

 PATARIMAI Pedagoginiams darbuotojams

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas

Patarimai pedagogams: intensyvios emocijos ir emocinė perkrova.  Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17901

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties? https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17900

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems  įvairiapusių raidos sutrikimų: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17902

Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17950

Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17904

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17905

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17906

Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/01/Atmintine-mokytojams-ugdantiems-klausos-sutrikimu-turincius-mokinius.pdf

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo mokymosi sutrikimų (specialių, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams: https://www.emokykla.lt/upload/EMOKYKLA/BP/2022-03-10/tarpiniai/Rekomendacijos%20spec%20%20poreikiai/Mokymosi%20sutrikimai.pdf

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17200

Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/16201

Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Metodinis leidinys mokytojui: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/18350

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/15001

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema. Skatinimo sistemos. PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį: https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/12/PEPIS_skatinimo_sistemos.pdf

Tikimybių žemėlapis. Pozityvaus elgesio strategija. Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį: https://srvks.lt/wp-content/uploads/2022/01/TIKIMYBIU-ZEMELAPIS-7.pdf

Kaip nustatyti ribas klasėje. Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina: https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/01/Kaip_nustatyti_ribas_klaseje.pdf

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Leidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą: https://srvks.lt/wp-content/uploads/2019/11/REKOMENDACIJ%C5%B2-LEIDINYS.-Pasiruo%C5%A1imas-darbui-su-vaikais-turin%C4%8Diais-autizmo-spektro-sutrikim%C5%B3.pdf

Funkcinis elgesio vertinimas. Kaip išvengti nepageidaujamo elgesio ir kas yra elgesio funkcija? Funkcinio elgesio vertinimo (FEV) metodika: https://srvks.lt/wp-content/uploads/2021/03/NAUJAS-FEV-GAIRES-SRVKS.LT_-1.pdf

PATARIMAI MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17907

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17908

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame kartu. Mokiniams, jų tėvams, mokytojams: https://kppt.lm.lt/wp-content/uploads/2020/06/Knyga-s%C4%97kmingas-mokymasis-2.pdf

PATARIMAI TĖVAMS

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17909

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17910

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17911

Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose: https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17912

NAUDINGOS NUORODOS

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://itraukusisugdymas.lt/

https://www.sppc.smm.lt/veikla/itraukusis-ugdymas/

https://sodas.ugdome.lt/paieska#?type=METHODICAL_DOCUMENT&phrase=%C4%AFtraukusis%20ugdymas

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMAS

 https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw