Mokyklos dokumentai

 1. Vilniaus Gabijos gimnazijos nuostatai
 2. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 3. Vilniaus Gabijos gimnazijos tarybos nuostatai
 4. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojų tarybos nuostatai
 5. Vilniaus Gabijos gimnazijos metodinių grupių ir metodinės tarybos darbo reglamentas
 6. Vilniaus Gabijos gimnazijos tėvų komiteto nuostatai
 7. Vilniaus Gabijos gimnazijos pedagogų etikos kodeksas
 8. Vilniaus Gabijos gimnazijos pagrindinio ugdymo (II dalies), vidurinio ugdymo, vidurinio ugdymo mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų tvarkymo ir sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
 9. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
 10. Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas
 11. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas
 12. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka
 13. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, šokio, dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų, skaitymo tvarkos aprašas
 14. Vilniaus Gabijos gimnazijos dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas
 15. Vilniaus Gabijos gimnazijos integruojamųjų programų tvarkos aprašas
 16. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo bei vėlavimo prevencijos tvarkos aprašas
 17. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 18. Vilniaus Gabijos gimnazijos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 19. Vilniaus Gabijos gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 20. Vilniaus Gabijos gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
 21. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pozityvaus elgesio taisyklės
 22. Vilniaus Gabijos gimnazijoje poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
 23. Krizių valdymo Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas
 24. Vilniaus Gabijos gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmas
 25. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas
 26. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas
 27. Vilniaus Gabijos gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 28. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
 29. Socialinės-pilietinės veiklos Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas
 30. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas
 31. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas
 32. Vilniaus Gabijos gimnazijos tyrimų ir apklausų organizavimo tvarkos aprašas
 33. Vilniaus Gabijos gimnazijos direkcinių posėdžių ir pasitarimų darbo reglamentas
 34. Projektinės veiklos II gimnazijos klasėse organizavimo tvarka
 35. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 36. Vilniaus Gabijos gimnazijos finansinės kontrolės taisyklės
 37. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas
 38. Vilniaus Gabijos gimnazijos vidaus kontrolės politika
 39. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų skatinimas
 40. Mokinių ir klasių skatinimo ir drausminimo sistema