Mokyklos dokumentai

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos nuostatai

2. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

3. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojo pareigybės aprašas

4. Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų tvarkymo ir sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

5. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

6. Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas

7. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

8. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių išvykų su tėvais tvarkos aprašas

9. Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš Vilniaus Gabijos gimnazijos teritorijos tvarkos aprašas

10. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių atleidimo nuo kūno kultūros, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašas

11. Vilniaus Gabijos gimnazijos dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

12. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

13. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

14. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka

15. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių organizavimo ir mokinių dalyvavimo miesto ir / ar Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių zoniniuose ir baigiamuosiuose etapuose tvarkos aprašas

16. Vilniaus Gabijos gimnazijos projektinės veiklos reglamentavimo tvarkos aprašas

17. Vilniaus Gabijos gimnazijos sąsiuvinių tvarkymo ir vadovėlių priežiūros reikalavimai

18. Vilniaus Gabijos gimnazijos elgesio taisyklės kabinetuose

19. Vilniaus Gabijos gimnazijos turizmo renginių ir išvykų už mokyklos ribų organizavimo aprašas

20. Mokinių, išvykusių už mokyklos ribų, saugos ir sveikatos instrukcija

21. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytojų budėjimo tvarkos aprašas

22. Pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas

23. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui

24. Vilniaus Gabijos gimnazijos naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas

25. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašu

26. Vilniaus Gabijos gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir „mokinio krepšelio“ lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos aprašas

27. Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

28. Vilniaus Gabijos gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

29. Naudojimosi konferencijų sale tvarka

30. Vilniaus Gabijos gimnazijos tyrimų ir apklausų organizavimo tvarkos aprašas

31. Vilniaus Gabijos gimnazijos direkcinių posėdžių ir pasitarimų darbo reglamentas

32. Socialinės ir pilietinės veiklos organizavimo Vilniaus Gabijos gimnazijoje aprašas.

33. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pozityvaus elgesio taisyklės

34. Vilniaus Gabijos gimnazijos pagalbos teikimo modelis

35. Vilniaus Gabijos gimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo sistemos modelis

36. Vilniaus Gabijos gimnazijos savižudybių rizikos valdymo algoritmas

37. Krizių valdymo Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašas

38. Vilniaus Gabijos gimnazijos pedagogų etikos kodeksas

39. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas

40. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

41. Vilniaus Gabijos gimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas

42. Vilniaus Gabijos gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

43. Vilniaus Gabijos gimnazijos įstaigai nepriklausančio turto saugojimo ir naudojimo taisyklės