Priėmimo tvarka

Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.

Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2023–2024 m. vyksta pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintą priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.

Informacija teikiama telefonu 2703140 arba elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt.

Informacija apie mokinių priėmimą/nepriėmimą telefonu neteikiama. Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie kvietimą mokytis pranešama e. sistemoje.

Rekomenduojame prašymą pateikti tik turint visus priėmimo be eilės, pirmumo (išskyrus informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą, nes duomenys sutikrinami automatiniu būdu ir atnaujinami prieš komisijų posėdžius) ir papildomus kriterijus* atitinkančius dokumentus.

* Teikiant prašymą galima pateikti informaciją apie laimėjimus olimpiadose ir konkursuose arba neformaliojo švietimo mokyklų lankymą. Prašytume atkreipti dėmesį, kad papildomi balai skiriami tik tiems mokiniams, kurie turi individualius I–III vietos laimėjimus. Konkretų balų skaičių nustato priėmimo komisiją pagal vertę (miesto, šalies ar tarptautiniuose etapo laimėjimas). Olimpiadų ir renginių sąrašas.

Teikiant prašymą galima pateikti pažymą apie neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklos (meno, mokslo, sporto krypties) lankymą.

Teikiant prašymą prašytume pateikti (mokyklos patvirtintus) I pusmečio arba I ir II trimestrų mokinio pasiekimus.

Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai pateikę mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, per e. sistemą pateikę prašymą bei pridėję prie jo individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų ar pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Priėmimo komisija nenagrinėja ne per e. sistemą  pateiktų dokumentų. Prašymai mokytis gimnazijoje nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Komisija turi teisę prašyti pateikti papildomus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, jei kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.​

2023 m. mokinių priėmimo komisijos sudėtis ir darbo grafikas.
Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas. Mokinių skirstymas į klases.
Elektroninė prašymų registravimo sistema svietimas.vilnius.lt.
Mokyklą pagal savo gyvenamąją vietą rasite Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyviajame žemėlapyje.
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.