Priėmimo
      tvarka

Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.

Informacija apie priėmimą mokytis gimnazijoje teikiama telefonu +37052703140 arba elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt.

Rekomenduojame prašymą pateikti tik turint visus priėmimo be eilės, pirmumo (išskyrus informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą, nes duomenys sutikrinami automatiniu būdu ir atnaujinami prieš komisijų posėdžius) ir papildomus kriterijus* atitinkančius dokumentus. Prašymo pateikimo laikas ir nurodytų mokyklų seka neturi įtakos priėmimui.

* Teikiant prašymą galima pateikti informaciją apie laimėjimus olimpiadose ir konkursuose arba neformaliojo švietimo mokyklų lankymą. Prašytume atkreipti dėmesį, kad papildomi balai skiriami tik tiems mokiniams, kurie turi individualius I–III vietos laimėjimus. Konkretų balų skaičių nustato priėmimo komisiją pagal vertę (miesto, šalies ar tarptautiniuose etapo laimėjimas). Olimpiadų ir renginių sąrašas https://www.lmnsc.lt/uplfiles4/Renginiu%20grafikas_2024%20m..pdf

* Teikiant prašymą galima pateikti pažymą apie neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklos (meno, mokslo, sporto krypties) lankymą.

* Teikiant prašymą prašytume pateikti pažymą (mokyklos patvirtintą) apie I pusmečio arba I ir II trimestrų mokinio pasiekimus.

Pirmoji užsienio kalba gimnazijoje – anglų. Antrosios užsienio kalbos: prancūzų, vokiečių, rusų. Sudaroma galimybė keisti antrąją užsienio kalbą (rusų į vokiečių arba į prancūzų). Prašymo formoje nurodykite naują pasirinkimą (konkretų keitimą fiksuokite papildomos informacijos skiltyje (specifiniai pageidavimai)).

Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai pateikę mokymosi pasiekimų pažymėjimą.

Mokiniai, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, per e. sistemą pateikę prašymą bei pridėję prie jo individualų ugdymo planą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir (ar) pažymą apie jo mokymosi pasiekimus, jeigu mokėsi kitoje mokykloje. Esant vienodai pirmumo kriterijų taškų sumai pirmenybė teikiama mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai (metiniai įvertinimų ar pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) įvertinimų vidurkiai) buvusioje mokykloje yra aukštesni.

Priėmimo komisija nenagrinėja ne per e. sistemą  pateiktų dokumentų. Prašymai mokytis gimnazijoje nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Komisija turi teisę prašyti pateikti papildomus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, jei kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.​

Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2024 m. birželio 1 d.

Vilniaus Gabijos gimnazijos priėmimo komisija ir jos darbo grafikas

 

PRAŠYMAI PER E. SISTEMĄ TEIKIAMI:

  • keičiant ugdymo programą (pereinama iš 8 klasės į I gimnazijos klasę ir iš II gimnazijos klasės į III klasę);
  • pereinant mokytis į kitą mokyklą.
  • Priėmimas Vilniaus mieste vykdomas teritoriniu principu, t. y. remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta. Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi.
  • Kiekvienai ugdymo įstaigai Vilniaus mieste priskiriamos aptarnavimo teritorijos, todėl, siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, gyvenantiems Savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų aptarnavimo teritorijose, pirmiausia bus priimami asmenys gyvenantys Gimnazijai priskirtoje teritorijoje, vėliau, esant laisvų vietų, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje ir tik likus laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas, galės būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybėje.
  • Mokiniai, besimokantys gimnazijoje, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – vienuoliktą (III gimnazijos) klasę, TEIKIA PRAŠYMĄ PER E. SISTEMĄ,
  • Prašymai į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas priimami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. (prašymai į laisvas vietas, pavėlavus laiku užpildyti prašymą gali būti teikiami vasaros laikotarpiu pagal numatytą grafiką, o negavus kvietimo mokytis į Savivaldybės mokyklas, vykdančias priėmimą konkurso būdu arba įgyvendinančias specializuoto ugdymo krypties programas ar savitos pedagoginės sistemos elementus, prašymus galima koreguoti gegužės 29 – 31 dienomis).
  • Prašymai į Savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo mokyklas priimami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
  • Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami TIK per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys ir nebus užskaitomi.
  • Norėdami pavėluotai pridėti dokumentus, gyventojai turi kreiptis į Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją ir tik gavę teigiamą sprendimą, dokumentus galės prisegti prie prašymo.

 

Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarką reglamentuoja:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimas Nr. 1-1747 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“.

Mokinių priėmimo grafikas
Prašymą galima pateikti čia: svietimas.vilnius.lt
Kaip užpildyti prašymą
Mokyklų žemėlapis
Dažniausiai užduodami klausimai DUK
Aktuali informacija