MOKYKLOS TARYBA

MOKINIAI

 

Vaiva Stasiulytė (III B)
Gretė Radišauskaitė (IV C)
Viltė Vinckutė (III G)
Liepa Samulionytė (IV D)

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI)

 

Jolita Rutkauskienė (II c)
Mark Savicki (IV G)
Arūnas Zykas (IV F),
 

 

MOKYTOJAI

 

Jolanta Antanavičienė
Nerijus Karalius
Renalda Tumėnienė
Vilija Rutkauskienė

 

PAŠILAIČIŲ BENDRUOMENĖS NARYS

 

 

Ramunė Poliakovienė

 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS KOMPETENCJA

  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos perspektyvos, pagrindinių veiklos krypčių ir įgyvendinimo priemonių.
  • Pritarti Gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, mokytojų atestacijos programai, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, derina ugdymo planą.
  • Telkti Gimnazijos ir vietos bendruomenę Gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdyti ir plėtoti Gimnazijos kultūrą.
  • Kiekvienais metais vertinti Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikti savo sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos psichologinio mikroklimato, nagrinėti demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoti Gimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoti bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoti naujas jo formas, teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui.
  • Parinkti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis bei atlikimo metodiką, analizuoti veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir priimti sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir talkinti formuojant Gimnazijos materialius ir intelektinius išteklius.
  • Pritarti Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoti ūkinę, finansinę veiklą.
  • Svarstyti nebiudžetinių lėšų kaupimo Gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikti siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo.
  • Spręsti kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ar Gimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui kompetencijai.