GIMNAZIJOS TARYBA

MOKINIAI

Gretė Radišauskaitė, I c

Smiltė Veželytė, I c

Šarūnas Avdejenkovas, II a

Gintas Rinkevičius, III C

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI)

Gintaris Banys

Katrina Lezina

Mark Savicki

Arūnas Zykas

 

MOKYTOJAI

Jolanta Antanavičienė

Nerijus Karalius

Agnė Padvaiskienė

Laura Stašauskienė

 

PAŠILAIČIŲ BENDRUOMENĖS NARYS

Ramunė Poliakovienė

 

GIMNAZIJOS TARYBOS KOMPETENCJA

  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos veiklos perspektyvos, pagrindinių veiklos krypčių ir įgyvendinimo priemonių.
  • Pritarti Gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, mokytojų atestacijos programai, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, derina ugdymo planą.
  • Telkti Gimnazijos ir vietos bendruomenę Gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdyti ir plėtoti Gimnazijos kultūrą.
  • Kiekvienais metais vertinti Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikti savo sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos psichologinio mikroklimato, nagrinėti demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoti Gimnazijos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoti bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoti naujas jo formas, teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui.
  • Parinkti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis bei atlikimo metodiką, analizuoti veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir priimti sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
  • Teikti siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir talkinti formuojant Gimnazijos materialius ir intelektinius išteklius.
  • Pritarti Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoti ūkinę, finansinę veiklą.
  • Svarstyti nebiudžetinių lėšų kaupimo Gimnazijos sąskaitoje galimybes, teikti siūlymus dėl jų paskirstymo ir panaudojimo.
  • Spręsti kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ar Gimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui kompetencijai.