Vaiko gerovės komisija

Alma Mikailionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  komisijos pirmininkė,

Sandra Matusevičienė, socialinė pedagogė, komisijos pirmininko pavaduotoja,

Karolina Jočbalytė, psichologė,

Šarūnė Vienė, psichologė,

Jolanta Skudrienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Rasa Najulytė-Patamsienė, etikos mokytoja,

Karolina Žvikaitė, geografijos mokytoja, I c klasės vadovė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA KOMPETENCIJA 

  • Remiantis Gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlikti Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.
  • Rūpintis pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.
  • Organizuoti Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoti kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Gimnazijoje dirbantiems mokytojams.
  • Gavus tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) sutikimą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo (-si) procese, įvertinimą, prireikus, kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
  • Organizuoti ir koordinuoti mokymo (-si) / ugdymo (-si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tartis su tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
  • Organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Gimnazijoje.
  • Vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.