Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Alma Mikailionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rūta Mickuvienė, socialinė pedagogė

Komisijos sekretorė – Eglė Venclovaitė-Urbanienė, tikybos mokytoja metodininkė, IV D klasės vadovė

Nariai:
Jolita Dvelienė, vyresnioji socialinė  pedagogė
Jolanta Grudzinskienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja
Dovilė Marcinkonytė, psichologė
Aldona Šilerienė, mokytojo padėjėja
Šarūnė Vienė, psichologė
Ksenja Urbanavičienė, logopedė ekspertė
Jūratė Varnaitė, specialioji pedagogė

 

Vaiko gerovės komisija sudaryta Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-139

 

Vaiko gerovės komisija sudaryta Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-139

 

Vaiko gerovės komisija sudaryta Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-139

Funkcijos:

remdamasi turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
rūpinasi pozityvaus mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
○ organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse dirbantiems mokytojams;
gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;
įvykus krizei, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.