METODINĖS GRUPĖS

 

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė

 

Vilija Rutkauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės koordinatorė

 

Danguolė Ambrakaitienė

Vilma Ambrasiūnienė

Jūratė Kalverš

Alma Mikailionienė

Vilija Rutkauskienė

Jūratė Skomantienė

Užsienio kalbų metodinė grupė

 

 

Jolanta Antanavičienė, užsienio kalbų metodinės grupės koordinatorė

 

Jolanta Antanavičienė

Dalia Aušrelė Bražinskienė

Agnė Padvaiskienė

Renalda Tumėnienė

Laura Gadžijeva

Viktorija Pulina

Marytė Puzaitė

Natalja Trofimova

Irma Vičinienė

Ana Baranovskaja

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinė grupė

 

Raimundas Trinkūnas, socialinių mokslų metodinės grupės koordinatorius

 

Saulius Bužinskas

Loreta Stasiulaitienė

Raimundas Trinkūnas

Irena Kusaitė

Karolina Žvikaitė

Daiva  Danilevičienė

Rasa Najulytė-Patamsienė

Viktorija Deviatnikovaitė-Vaškienė

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

 

Irma Zaveckaitė, tiksliųjų metodinės grupės koordinatorė

 

Jūratė Bakasėnaitė

Sigita Lagunavičienė

Virginija Viniautienė

Irma Zaveckaitė

Nomeda Zdanienė

Daiva Andriukaitienė

Veslava Kaminskienė

Ieva Ratkevičienė

Gamtos mokslų metodinė grupė

 

Loreta Rastenienė, gamtos mokslų metodinės grupės koordinatorė

 

Loreta Rastenienė

Nerijus Karalius

Giedrė Misiukevičienė

Vytautas Kavaliauskas

Violeta Aniūnienė

Vilija Klimavičienė

Rasa Burakienė

Fizinio ugdymo, menų ir technologijos mokytojų metodinė grupė

 

Jurgita Plepytė, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės koordinatorė

 

 

Laura Stašauskienė

Edita Bagvilienė

Jurgita Galdikienė

Ramutė Baltrūnienė

Eglė Meldaikė

Irma Zmejauskaitė

Romas Vitkus

Lina Bagdonienė

Jolanta Grudzinskienė

Romualda Pinkevičienė

 

 

 

METODINIŲ GRUPIŲ KOMPETENCIJA

 

 • Planuoti ugdymo turinį: aptarti mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos.
 • Atrinkti, integruoti ir derinti dalykų mokymo turinį.
 • Parinkti vadovėlius ir mokymo priemones, aptarti jų naudojimą.
 • Įvertinti ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą.
 • Susitarti dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų.
 • Nagrinėti koncentro, srities ar dalyko ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų sėkmingumo ir tobulinimo klausimus.
 • Konsultuotis tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos.
 • Aptarti mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus.
 • Dalytis vertinga patirtimi, aptarti kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derinti su Gimnazijos veiklos tikslais.
 • Analizuoti veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir priimti sprendimus dėl veiklos / dalyko mokymo
 • Keistis informacija ir bendradarbiauti su Gimnazijos ir kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikti siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.