Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Vilija Klimavičienė, direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė

Jūratė Skomantienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, sekretorė

Raimundas Trinkūnas, istorijos mokytojas metodininkas

Irma Zaveckaitė, matematikos mokytoja ekspertė

Laura Stašauskienė, Gimnazijos tarybos deleguotas asmuo

Arūnas Zykas, Gimnazijos tarybos deleguotas asmuo

Jolanta Dambrauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės atstovė

 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS KOMPETENCIJA

  • Teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas bei komisijos nutarimus.
  • Atsižvelgiant į per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus, kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų atestacijos programą.
  • Svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir priimti sprendimus.
  • Svarstyti klausimus dėl mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
  • Atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieniems metams.
  • Svarstyti mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą).
  • Priimti nutarimus dėl praktinės veiklos vertintojų grupės sudarymo.

 

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/asr