Svarbi informacija dėl priėmimo

Priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarką reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimas Nr. 1-1747 ,,Dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“.

Vadovaujantis tvarkos aprašu,

  • Esant vienodai pirmumo kriterijų sumai pirmenybė mokytis suteikiama mokiniams, ilgiausiai mokyklos aptarnavimo teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą (daugiau negu du metai).
  • Vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų (nuo 2 iki 6 metų) (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 2 taškai. Šis pirmumo kriterijus taikomas ir vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame (iki 2 metų) būste (įrodantys dokumentai turi būti prisegti e. sistemoje).
  • Vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra 6 ir daugiau metų (deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data), skiriami 4 taškai.
  • Jeigu mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos adresas keitėsi, tačiau išliko toje pačioje mokyklos aptarnavimo teritorijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo e. sistemoje pateikti tai įrodančius dokumentus (valstybės įmonės Registrų centro pažymą, kurioje būtų pateikiami mokinio deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimai). Deklaracijos terminas mokyklos aptarnavimo teritorijoje turėtų būti

Vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir (ar) įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje, skiriamas 1 taškas.

Aktualiems šiame Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Informacija apie Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/.

Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami TIK per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys ir nebus užskaitomi.

Norėdami pavėluotai pridėti dokumentus, gyventojai turi kreiptis į Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją ir tik gavę teigiamą sprendimą, dokumentus galės prisegti prie prašymo.

Vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiku, koreguojami/ pildomi prašymai negavus pakvietimo birželio 12–13 d., vėliau pagal nurodytą grafiką (https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2024/01/DEL-PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO.pdf)

 

Mokiniai vėlesniuose etapuose galės būti priimami tik atsiradus laisvų vietų.