Svarbu – dėl sutarčių pasirašymo

  • Mokymo sutartis (galioja tėvams) turi būti sudaryta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo). Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Kai paslaugos atsisakoma sudarius naują mokymo sutartį, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi raštu informuoti mokyklos vadovą dėl mokyklos nebelankymo.
  • Jeigu kvietimas gaunamas rugpjūčio mėnesį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.
  • Tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tik gaus (prašytume pateikti iki birželio 26 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.) turi pateikti gimnazijai pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klases) pažymėjimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (baigus II gimnazijos klasę), kitus nurodytus dokumentus (elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą).
  • Jeigu tėvai nepristato pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (baigus 8 klases) pažymėjimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo (baigus II gimnazijos klasę) ir iš savo pusės pasirašo sutartį, mokyklos vadovas turi teisę nepasirašyti sutarties su tėvais iki rugpjūčio 31 d.
  • Nepristačius reikiamų dokumentų sutarties pasirašymo veiksmas nutraukiamas.
  • Tėvai (globėjai, rūpintojai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti mokyklos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) ir informuoti apie sutarties pasirašymo datą.
  • Per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) dienos nepasirašius dvišalės elektroninės mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos ugdymo įstaigoje, o prašymai nėra atnaujinami.
  • Prireikus koreguoti prašymą, reikia kreiptis elektroniniu paštu mokyklos@vilnius.lt.
  • Nepasirašius mokymo sutarties, toliau vaikas gali pretenduoti tik į Savivaldybės teritorijoje likusias laisvas mokymosi vietas.