Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo funkcijos:
– padėti mokiniui (mokinių grupei) įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
– paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
– padėti perskaityti ar perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
– padėti užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
– atlikti kitą su ugdymu(si), savitvarka susijusią veiklą;
– vykdyti mokytojo, kuriam padeda, socialinio pedagogo, logopedo ir kitų specialistų nurodymus;
– padėti mokytojui pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
– teikti informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams).
Mokytojo  padėjėja – Dovilė Marcinkonytė.

Comments are closed.